นโยบายความเป็นส่วนตัว - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด

บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวและตะหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความรับผิดชอบ และเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้า บริษัทจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตราการ การดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยได้รับการอนุญาต

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชยา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของ
  • ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน เช่น ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อออนไลน์ และรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อเชื่อมต่อการเข้าบริการใดๆ ของบริษัทฯ หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (Website browsing)
  • ข้อมูลทางการเงิน หมายถึง หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น
  • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร หมายถึง การรับข้อมูลการตลาดจากบริษัท และบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลสื่อสารติดต่อกับบริษัท เช่นเทปบันทึกข้อมูลการสนทนา กรณีที่ท่านติดต่อเข้ามาทาง Call Center หรือผ่านช่องทาง Social Media อื่นๆ
  • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้กับบริษัท และบริษัทเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้กับบริษัท บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านประสงค์ หรือตามที่บริษัท ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ
  • IP Address หมายถึง สัญญาลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้อุปกรณ์แต่ละชนิดเช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนรวมอยู่ในเครื่อข่ายของคอมพิวเตอร์หนึ่ง ที่ใช้อินเตอร์เน็ต หรือ Video Call ในการสื่อสาร

2. เหตุผลในการประมวนผลข้อมูลของท่านตามกฎหมาย ดังนี้

  • เมื่อได้รับคำยินยอมจากท่าน บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งและได้รับคำยินยอมจากท่านอย่างชัดเจน
  • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา
  • เพื่อปฎิบัติตามกฏหมายของบริษัท เช่นการป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฏหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฏหมายกำหนด
  • เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการ
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

  • เพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัท ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
  • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัท จัดจ้างหรือใช้บริการ และดำเนินตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ
  • เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากบริษัท หรือการแลกเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นของบริษัท
  • เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท เช่นการให้คำแนะนำ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท
  • เพื่อดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านการบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญา เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกระทำภายใต้เหตุผลที่กฏหมายรองรับ โดยอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทานบนฐานทางกฏหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมมูล

4. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดและเคารพในความเป็นส่วนตัว รวมถึงดำเนินตามกฎหมายดังนี้

  • จัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลลับ
  • มีมาตรการในการบริหารจัดการข้อมูล และมาตรการเชิงเทคนิค เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร การเข้าถึง การใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต
  • พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  • จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

ทั้งนี้การรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย แม้ทางบริษัท จะมีมาตรการอย่างเข้มงวด ทางบริษัท จึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยข้อมูลที่ท่านเปิดเผยผ่านทางทางออนไลน์ได้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมิได้รับอนุญาต ที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซร์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้ละเลย

5. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องใช้สิทธิตามช่องทางการติดต่อที่บริษัท ได้ให้ไว้ในหัวข้อ (6.ติดต่อเรา) บริษัท จะดำเนินการตามคำขอให้โดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วันหรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมานและความซับซ้อนของคำร้องขอ

  • สิทธิในการถอนคำยินยอม ที่ให้ไว้กับบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้โดยบริษัท จะหยุดการประมวลผลข้อมูลโดยเร็วและจะลบ ทำลาย ข้อมูลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
  • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่บริษัท ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยตรง เว้นแต่มีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ดังนี้ เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีก หรือท่านถอดถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฏหมายที่จะทำการประมวลผลได้ หรือท่านได้ทำการคัดค้านการประมวลผล มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  • สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเงื่อนไขดังนี้ ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผล แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจำเป็นเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทางกฏหมาย และกรณีมีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผลแทนการลบหรือทำลาย หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ และเมื่ออยู่ระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฏหมายที่สำคัญ
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นการตลาดโดยตรง หรือเพื่อวัตุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาตร์ เว้นแต่จำเป็นเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์สังคม หรือเพื่อประโยชน์ชอบด้วยกฏหมาย
  • สิทธิในการเรียกร้อง ต่อหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัท ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. ติดต่อเรา
หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอให้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อเรียกร้องใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ี

บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ตั้ง: 212, 212/1, 212/2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร: 02-451-1330, 02-8921600